Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met BodyResults.

BodyResults: De Vennootschap onder Firma BodyResults gevestigd te Volendam aan de Christiaan van Abkoudestraat 2.

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen BodyResults en een Deelnemer.

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan BodyResults zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden
2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen BodyResults en iedere Deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle Bestuurders van BodyResults en alle personen die voor BodyResults werkzaam zijn en/of door BodyResults zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst
3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en BodyResults komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van BodyResults. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor gekozen is.

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en Verplichtingen van BodyResults en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan BodyResults aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan BodyResults worden verstrekt.

3.4 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend Pakket bij BodyResults af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5 Wij hanteren een minimale leeftijd van 17+ in de gym. Tijdens op de jeugd gerichte groepstrainingen kan dit anders zijn.

3.6 De minimum leeftijd om zelfstandig een abonnement af te sluiten is 18+

Artikel 4: Ingang lidmaatschap
4.1 Elk lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand. Indien je lid wordt gedurende de lopende maand, wordt naar rato een gebroken maandbedrag in rekening gebracht, waarna per de eerste van de volgende maand het lidmaatschap in gaat.

Artikel 5: Bedenktijd
5.1 Gedurende de bedenktijd van 1 week na ondertekening van de overeenkomst, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voor internetinschrijvingen is de bedenktijd 14 dagen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat je eerder gebruik maakt van de faciliteiten.

Artikel 6: Opzegging lidmaatschap/upgrade
6.1 Opzeggen is mogelijk via info@bodyresults.nl Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het einde van de contract periode te geschieden. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan BodyResults te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten.
6.2. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien: u een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 10 kilometer van de club. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document inschrijving gemeente van uw nieuwe woonplaats. het voor u als gevolg van een blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van het lidmaatschap gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijsgrond.

6.3 Bij een opzegging als bedoeld in lid 6.2 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld. Bijvoorbeeld, indien je een lidmaatschap voor de minimale duur van 24 maanden opzegt vóór afloop van de 24 maanden contractperiode, dan is BodyResults gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende hogere lidmaatschapsbijdrage in rekening te brengen, nl. het maandtarief van het 3 of 12 maanden lidmaatschap. (bijvoorbeeld: in het geval van een gekozen periode van 24 maanden en een opzegging na 14 maanden, dan zal een termijnbedrag worden her-berekend als ware gekozen is voor een contractperiode van 12 maanden, of bij een opzegging na 7 maanden, dan zal een termijnbedrag worden her-berekend als ware gekozen is voor een contractperiode van 3 maanden).

6.4 De levenslange korting op het all-in abonnement die is gegevens tijdens de verhuisaanbieding is alleen geldig zolang het lid lid blijft. Het recht op de korting vervalt bij het opzeggen van het lidmaatschap.

6.5 Bartegoed en Kinderoppascredits worden niet gerestitueerd.

Artikel 07: Pauzering van het lidmaatschap
7.1 Indien je als gevolg van een blessure of ziekte langer dan één maand in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het (uitsluitend op vertoon van een medische verklaring van een arts) mogelijk, het lidmaatschap tijdelijk te pauzeren. Het lidmaatschap kan voor maximaal 6 maanden worden gepauzeerd. Pauzering is uitsluitend mogelijk op basis van hele kalendermaanden per de eerstvolgende kalendermaand. De einddatum van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode als de duur van de pauzeperiode.

Artikel 08: Lidmaatschap strikt persoonlijk
8.1 Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 09: Openingstijden & tarieven
9.1 BodyResults is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. BodyResults behoudt zich het recht voor de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.
9.2. Jaarlijks vindt er voor alle lidmaatschappen een prijsverhoging plaats volgens de indexering van het C.B.S. BodyResults zal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking, conform artikel 3, te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

Artikel 10: Betaling
10.1 De betaling van je lidmaatschap los je maandelijks af middels SEPA automatische incasso. Derhalve ben je gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op je rekening waarvan BodyResults gemachtigd is te incasseren.
10.2 De administratiekosten alsmede het eventuele pro-rata bedrag zoals genoemd in artikel 1 dient per pin te worden voldaan voor het eerste bezoek.
10.3 De verschuldigde contributie wordt per maand automatisch aan het begin van de maand geïncasseerd.
10.4 Bij een tweede herinnering wordt €40 aan wettelijke incasso in rekening gebracht.
10.5 De incasso van verschuldigde bedragen die niet worden voldaan binnen de door BodyResults gestelde termijnen, worden overgedragen aan een incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die BodyResults moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten lasten van jou als lid. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom (met een minimum van € 40 per vordering). Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

Artikel 11: Kledingvoorschriften & handdoekgebruik
11.1 In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Indien van toepassing, dient men voor gebruikmaking van de saunas een badlaken en badslippers mee te brengen.

Artikel 12: Orde/instructievoorschriften
12.1 Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.
12.2 Leden dienen zich te houden aan de door BodyResults (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (het uiten van luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal is niet toegestaan, zulks naar het oordeel van BodyResults, dan wel de bij haar in dienst zijn de medewerkers). Bij overtreding is BodyResults gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 13: Veiligheid en aansprakelijkheid
13.1 Het gebruik van de faciliteiten binnen BodyResults geschiedt op eigen risico. BodyResults is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij BodyResults hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.
13.2 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van BodyResults, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.
13.3 BodyResults kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de doelstellingen.

Artikel 14: Conformering overeenkomst
14.1 Ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door BodyResults opgestelde algemene voorwaarden en in de club gestelde huisregels na te leven. BodyResults is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door BodyResults te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Artikel 15: Overige bepalingen
15.1 Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van BodyResults beoordeeld. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met BodyResults aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en BodyResults, zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar BodyResults is gevestigd.
15.3 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van BodyResults gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
15.4 Mocht deelnemer, om welke reden dan ook, verhinderd zijn om een Personal Training afspraak na te komen, dient hij dit vroegtijdig maar in ieder geval uiterlijk 24 uur van te voren te melden. Anders wordt de training in rekening gebracht.