HUISREGELS SPORTCENTRUM BODYRESULTS

Met het betreden van Sportcentrum BodyResults word je geacht de huisregels te kennen en deze na te leven.

1. De minimum leeftijd om in BodyResults te sporten is 16 jaar
2. De aanwijzingen van het personeel dienen strikt te worden opgevolgd
3. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd
4. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten binnen het sportcentrum worden niet getolereerd
5. Roken en het gebruik of verspreiden van verboden middelen is niet toegestaan
6. Schade toegebracht aan inventaris of het gebouw door de gebruiker, zal op de gebruiker worden verhaald
7. Persoonlijke eigendommen dienen in de kleedkamer te worden gelegd en waardevolle eigendommen in de lockers bij de ingang
8. Het dragen van gepaste en schone sportkleding en sportschoenen is verplicht
9. Het gebruik van een handdoek tijdens het trainen is verplicht i.v.m. hygiëne
10. De apparatuur dient alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden te worden gebruikt
11. Het onnodig bezet houden van apparatuur is niet toegestaan
12. Het is verplicht alle apparatuur en materialen schoon te maken na gebruik
13. Alle materialen gebruikt tijdens het trainen dienen te worden teruggelegd op de daarvoor bestemde plaatsen
14. Dranken dienen in een afgesloten fles of bidon te worden genuttigd in de sportruimtes
15. De kleedkamers dienen netjes te worden achter gelaten.
16. Dieren zijn niet toegestaan binnen het sportcentrum
17. Iedereen dient zich sportief en respectvol te gedragen.

Sportcentrum BodyResults is altijd bevoegd, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en/of de lidmaatschap overeenkomst per direct op te zeggen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTCENTRUM BODYRESULTS

ARTIKEL 1 DEFINITIES

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness.

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 HET AANBOD

1. De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

2. Het aanbod omvat ten minste:

de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;

de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;

de wijze van betaling en de betalingstermijn;

de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;

het (huishoudelijk) reglement.

3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren. 

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

ARTIKEL 5 BEDENKTIJD

1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

ARTIKEL 6 DUUR EN BEËINDIGING

1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:

een Overeenkomst van 3 maanden of minder en een Overeenkomst van langere duur.

Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

3. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:

de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

4. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.

5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare  abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.

7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.

De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug.

ARTIKEL 7 PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

5. De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.

3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

ARTIKEL 10 TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

De Ondernemer is te allen tijde gerechtigd de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden te wijzigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. 

ARTIKEL 11 TOEGANGSBANDJE

1.  De consument is verplicht om een toegangsbandje aan te schaffen (onderdeel starterspakket). Dit bandje is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan om dit bandje in gebruik te geven aan een derde.

2.  De consument verplicht zich om zorgvuldig om te gaan met het bandje. Bij verlies of beschadiging dient de consument een nieuw bandje aan te schaffen. De kosten voor dit bandje bedragen € 10,00.

3.  Bij elk bezoek aan BodyResults is de consument verplicht het bandje te gebruiken om zichzelf toegang te verschaffen tot de faciliteiten.

4.  Alleen met uitdrukkelijke toestemming van BodyResults is iemand zonder bandje gerechtigd om gebruik te maken van de faciliteiten.

5.  Bij misbruik van het bandje kan BodyResults de consument royeren. De kosten voor het abonnement worden hierbij niet opgeschort, deze blijft de consument verschuldigd. 

ARTIKEL 12 BETALING

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.

2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

ARTIKEL 14 PERSONAL TRAINING

1. De consument kan een training of afspraak bij de personal trainer kosteloos annuleren, mits de afspraak c.q. training minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak c.q. training schriftelijk wordt kenbaar gemaakt.

2. Bij een annulering binnen 24 uur voor de afspraak c.q. training worden de volledige kosten van de afspraak c.q. training in rekening gebracht.

3. Bij een Personal Training programma voor twee, drie of vier personen is de prijs van het programma gebaseerd op het aantal deelnemers per uur. Indien het aantal deelnemers wijzigt, dan is Sportvision gerechtigd de prijs van het programma aan te passen.

ARTIKEL 15 CAMERABEVEILIGING

1. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om voor ieders veiligheid cameratoezicht te gebruiken om de accommodatie 24 uur per dag te kunnen observeren. Dit om bijvoorbeeld vandalisme en diefstal van bezittingen te voorkomen. 

2. Middels het sluiten van een lidmaatschapsovereenkomst accepteert de consument dat hij/zij na toegang van BodyResults onder videotoezicht en opname staat. Videotoezicht is beperkt tot de openbare ruimtes zoals de entree en het sport en lounge gedeelte en is niet aanwezig in het de toilet-, kleed- en intakeruimtes. 

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.